Visiting Professor

  • Winter Term 22/23: Bettina Dausien
  • Summer Term 2022: Doreen Cerny
  • Summer Term 2021: Emine Gökcen Yüksel
  • Summer Term 2020: Doreen Cerny
  • Winter Term  18/19: Irini Siouti
  • Summer Term 2018: Irini Siouti
  • Summer Term 2017: Dorothee Schendowius
  • Summer Term 2016: Helmut Bremer
  • Summer Term 2015: Fabian Kessl AND Katharina Walgenbach